دوشنبه 25 تیر ماه 1403
ورود |عضويت
  مجلات معتبر در زمینه کشاورزی
مجلات کشاورزی داخلی

دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد آب و خاك  علوم و صنايع كشاورزي    

موسسه تحقيقات گياهپزشكي كشور آفات و بيماريهاي گياهي   

انجمن علمي اقتصاد كشاورزي ايران اقتصاد كشاورزي  اقتصاد و كشاورزي    

وزارت جهاد کشاورزي اقتصاد كشاورزي و توسعه   

دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد اقتصاد و توسعه كشاورزي  علوم و صنايع كشاورزي    

انجمن بيماري شناسي گياهي ايران بيماريهاي گياهي   

دانشكده كشاورزي دانشگاه بوعلي سينا پژوهش كشاورزي

دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تاکستان پژوهشنامه كشاورزي   

وزارت جهاد کشاورزي پژوهش و سازندگي

دانشكده كشاورزي، دانشگاه فردوسي مشهد پژوهشهاي زراعي ايران   

دانشكده كشاورزي دانشگاه تبريز پژوهشهاي صنايع غذايي  دانش كشاورزي    

دانشكده كشاورزي دانشگاه تبريز پژوهشهاي علوم دامي  دانش كشاورزي    

گروه علوم و صنايع غذايي دانشكده كشاورزي، دانشگاه فردوسي مشهد پژوهشهاي علوم و صنايع غذايي ايران

پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران  علوم كشاورزي ايران    

موسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع كشور تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران   

دانشگاه شيراز تحقيقات کشاورزي ايران   

دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد حفاظت گياهان  علوم و صنايع كشاورزي    

دانشكده كشاورزي دانشگاه تبريز دانش آب و خاك  دانش كشاورزي    

دانشکده کشاورزي دانشگاه تبريز دانش کشاورزي   

موسسه تحقيقات گياهپزشكي كشور رستنيها   

موسسه پژوهشهاي برنامه ريزي، اقتصاد كشاورزي و توسعه روستايي- وزارت جهاد كشاورزي روستا و توسعه

 وزارت جهاد کشاورزی  زیتون

انجمن ژنتيك ايران ژنتيك نوين   

دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد علوم باغباني  علوم و صنايع كشاورزي    

انجمن علوم ترويج و آموزش کشاورزي ايران علوم ترويج و آموزش كشاورزي ايران  

موسسه تحقيقات خاک و آب علوم خاک و آب   

پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران علوم كشاورزي ايران   

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان علوم كشاورزي و منابع طبيعي   

پژوهشكده علوم محيطي دانشگاه شهيد بهشتي علوم محيطي   

دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد علوم و صنايع کشاورزي   

دانشگاه صنعتي اصفهان علوم و فنون کشاورزي و منابع طبيعي  

دانشگاه آزاد اسلامي-واحد علوم و تحقيقات علوم کشاورزي

  دانشگاه آزاد اسلامی- واحد اراک  فصلنامه تخصصی تحقیقات حشره شناسی   

جهاد دانشگاهي گياهان دارويي  

دانشگاه شیراز  گیاهپزشکی  فصلنامه    

انجمن آبياري و زهكشي ايران مجله آبياري و زهکشي ايران   

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان و انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران مجله الكترونيك توليد گياهان زراعي

موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر مجله به زراعي نهال و بذر  نهال و بذر    

موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر مجله به نژادي نهال و بذر  نهال و بذر    

دانشگاه تربيت مدرس مجله بين المللي علوم و فناوري کشاورزي   

موسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي   

موسسه تحقيقات چغندرقند مجله چغندر قند   

دانشگاه تهران مجله دانش گیاهپزشکی ایران   

دانشگاه شهيد چمران اهواز - دانشکده کشاورزي مجله علمي کشاورزي   

دانشگاه تهران مجله علوم باغباني ايران  علوم كشاوري ايران    انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران مجله علوم زراعي ايران   

پرديس كشاورزي و منابع طبيعي ايران مجله علوم گياهان زراعي ايران  علوم كشاورزي ايران    

انجمن علوم باغباني ايران مجله علوم و فنون باغباني ايران

موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور مجله گياه شناسي ايران

پرديس ابوريحان، دانشگاه تهران مجله کشاورزي   

پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران مهندسي بيوسيستم ايران  علوم كشاورزي ايران    

انجمن حشره شناسي ايران نامه انجمن حشره شناسي ايران   

موسسه تحقيقات و علوم كشاورزي نهال و بذر

   Iranian Journal of Entomology

 

با تشکر از آقای محمد محمود وند

 

عبارت:  جستجو

  کاربران برخط
كاربران فعال بازديد كنندگان فعال :
Visitors بازديد ها: 35
Members اعضاء: 0
مجموع كاربران مجموع: 35

بازديد ها بازديد ها :  
Visitors بازديد هاي كل: 566480
Visitors بازديد هاي امروز: 278
Visitors بازديد هاي ديروز: 324

فعال در اين زمان كاربران فعال:
Copyright (c) 1403/04/25 طرح ملی الگوی کشت استان اصفهان
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا