دوشنبه 25 تیر ماه 1403
ورود |عضويت
تعریف سنجش از دور

تعريف علم سنجش از دور

بطورکلی از زمانهای گذشته تا کنون روشهای مختلفی برای جمع آوری داده های مبتنی بر مکان وجود دارد که از آن جمله می توان به مشاهدات نجومی، فتوگرامتری، نقشه برداری و سنجش از دور اشاره نمود. سنجش از دور از زمره روشهای جمع آوری داده محسوب می گردد که در آن کمترين ميزان تماس مستقيم با اشياء و عوارض مورد اندازه گيری را داشته و برخلاف ساير روشها که عوامل انسانی در گردآوری و تفسير داده های زمينی نقش دارند، در روش سنجش از دور اين وظيفه بر عهده سنجنده ها خواهد بود. تعاريف سنجش از دور remote sensing: عمل بازيابي ،شناسايي و تشخيص عوارض و پديده ها از فاصله دور كه با استفاده از ابزار و وسايل شناسايي صورت مي گيرد،سنجش از دور گويند.

- سنجش از دور بر سنجيدن اشيا از مسافتي خاص يعني تشخيص و اندازه گيري ويژگي از يك جسم بدون اينكه شخص در تماس بالفعل با آن جسم باشد دلالت دارد.

- سنجش از دور عبارتست از علم و هنر كسب اطلاعات از پديده ها يا اجسام بدون تماس فيزيكي با آنها.

- سنجش از دور، در منابع طبيعي عبارتست از به كارگيري عكسهاي هوايي و فضايي و تصاويرتهيه شده از اطلاعات ماهواره اي براي تفسير و شناسايي و كسب اطلاعات از پديده هاي .

- فن استفاده از هوا و فضا براي جمع آوري اطلاعات زميني و مطالعه و شناسايي اين منابع بدون تماس فيزيكي با آنها سنجش از دور نام دارد.

- سنجش از دور مدرن، عبارت است از استفاده از داده هاي رقومي ماهواره اي در شناسايي و كسب اطلاعات مفيد از پديده هاي سطح زمين مي باشد.

- در حقيقت امروزه استفاده از عكس هاي هوايي،فضايي و تصاوير ماهواره اي به منظور مطالعات پديده هاي سطح زمين سنجش از دور نام دارد. سنجش از دور شامل:

- سنجش از دور عكسهاي هوايي ( آنالوگ ، بصري)

- سنجش از دور ماهواره اي ( ديجيتال ، كامپيوتري )

سنجش از دور دانش پردازش و تفسير تصاويری است که حاصل ثبت تعامل انرژی الکترومغناطيس و اشياء می باشند (Sabins 1997). سنجش از دور علم و هنر به دست آوردن اطلاعات درباره يک شیء منطقه يا پديده، از طريق پردازش و آناليز داده های اخذ شده بوسيله يک دستگاه (بدون تماس مستقيم با شیء منطقه يا پديده مورد مطالعه) است(ASP, 1983). سنجش از دور بر سنجيدن اشياء از مسافتی خاص، يعنی تشخيص و اندازه گيری ويژگيهای يک جسم بدون تماس بالفعل با آن جسم، دلالت دارد(Harper و Dorothy nv1983)

تاريخچه سنجش از دور

تاريخچه سنجش از دور مستلزم : 1- تاريخچه پيشرفت تكنولوژي پرواز

2- تاريخچه پيشرفت تكنولوژي فن پرواز

- گاليله پدر سنجش از دور نام گرفته.

- اولين عكس هوايي و تجربه عكسبرداري توسط كاسپارو فيليكس تورناشون در سال 1859 پاريس

- در سالهاي 1860 و 1886 اين تجربه در شهرهاي بوستون و كشور شوروي تكرار شد.

- در سال 1903 برادران رايت ، اولين پرواز با هواپيما را انجام دادند.

- اولين عكس فضايي در سال 1957 توسط ماهواره روسي گرفته شد .

- دو ماهواره سرنشين دار jiminy & titan در سال 1965 موفق به عكس برداري شدند.

- اولين عكس رنگي توسط Apollo گرفته شد. به دليل مشكلات و مسائل اقتصادي برگشت فيلم هاي عكس و به روز نبودن اطلاعات سيستم ، نسل جديدي تصوير برداري ماهواره اي با كيفيت و مزاياي فراوان ايجاد گشت .

- در سال 1972 اولين ماهواره تصوير برداري زمين Erts كه بعداً به land sat تغيير يافت توسط امريكاييها در مدار قرار گرفت . در ادامه سري ماهواره هاي ديگري مانند : spot , Noaa , Irs , Quick Bird , جهت مطالعات منابع طبيعي زمين به فضا فرستاده شد .

تاريخچه عكسهاي هوايي در ايران:

- اولين عكس هوايي : در سال 1314 توسط آمريكاييها به منظور باستان شناسي انجام گرفت.

- اولين سري عكسهاي هوايي : در سال 1334-1336 با مقياس 55000 : 1

- دومين سري عكسهاي هوايي : در سال 1343 با مقياس 20000 : 1

- سومين سري عكسهاي هوايي : در سال 1371 با مقياسهاي : 40000 : 1 و 70000 : 1 امروزه سنجش از دور به عنوان علم و ابزار مطالعه نوين و جامع در اكثر زمينه هاي علمي وارد گشته و شيوه مطالعه و بررسي ها را متحول ساخته است .

- ويژگيهاي داده هاي ماهواره اي: دید وسیع و یکپارچه: یک تصویر ماهواره لند ست و سنجده TM آن منطقه ای به ابعاد حدود 185×185کیلومتر یعنی معادل 34000 کیلومتر مربع را در بر می گیرد لذا به یکباره دید وسیع و یکپارچه را به مفسر می دهد. این سطح معادل 2600 عکس هوایی در مقیاس 1:20000و یا حداقل پوشش مشترک به میزان 10 و30 درصد می باشند. هر چند که قدرت تفکیک شکلی در این تصویر نسبت به عکسهای هوایی کمتر است، ولی یکی از محاسن عمده آن همان پوشش وسیع است که به خصوص در زمین شناسی حائز اهمیت است این ویژگی تصویر ماهواره ای خود محاسن دیگری را به همراه دارد:

- یکسان بودن شرایط نوری ( ثابت بودن زاویه تابش خورشید در تمام نقاط تصویر).

- امکان مطالعه یک منطقه وسیع در زمان کوتاه بخصوص در مطالعات اجمالی . - مسلط بودن مفسر به کل منطقه ودر نتیجه امکان بررسی ارتباط پدیده های بزرگ با یکدیگر.

- امکان مطالعه چند رشته ای(چند منظوره)در پروژه عمرانی.

- امکان تهیه فتوموزائیک در سطح منطقه ، استان یا کشور.

سنجش از دور

1- منبع انرژی منبع انرژی که خود توليد کننده حجم وسيعی از موج الکترومغناطيس است، سبب پراکنش اين امواج به اشياء و پديده های روی زمين شده که باز تابش آن به سنجنده ها می رسد. بزرگترين منبع انرژی خورشيد محسوب می گردد. در بعضی از موارد سنجنده ها خود امواج الکترومغناطيس را توليد و به سمت عوارض گسيل می دهند.

2- اتمسفر هنگاميکه انرژی الکترومغناطيس از منبع خورشيد منتشر شد در را رسيدن به اشياء و پديده های روی زمين از محيطی بنام اتمسفر عبور می کند. اتمسفر از لايه های مختلفی تشکيل يافته که روی عبور امواج الکترومغناطيس تاثير می گذارد. اين تاثير بصورت جذب و تفرق انرژی ظاهر می گردد. يکی از پديده های متداول که در تصاوير مشاهده می گردد، ابرها بوده که از ملکولهای بخار آب تشکيل شده اند. اين ملکولها سبب جذب بخش بزرگی از امواج الکترومغناطيس می گردند. لذا برای رهايي از اين پديده، سنجنده ها به گونه ای طراحی می گردند تا برای دريافت امواج کمتر در محدوده جذب اتمسفر قرار گيرند. معمولا طول موجهای بلند (در محدوده ماکرويو) کمتر از لايه های اتمسفر تاثير می پذيرند. بهمين دليل در مناطقی که در بيشتر روزهای سال آسمان ابری است، از سنجنده های راداری استفاده می گردد.

3- اشياء و عوارض امواج الکترومغناطيس پس از عبور از لايه های اتمسفر به اشياء و پديده های روی زمين رسيده و دست خوش تغييرات جديدی خواهد شد. بدين صورت که قسمتی از امواج به پديده ها برخورد کرده و جذب آنان می گردد. قسمتی از آنها عبور نموده و قسمتی منعکس می شوند. بخش انعکاس يافته امواج که در فضا منتشر می گردد، توسط سنجنده ها دريافت می گردد.

4- سنجنده جمع آوری امواج الکترومغناطيس جهت اندازه گيری و ثبت، از وظايف سنجنده ها محسوب می شوند. بطور کلی سنجنده ها از لحاظ منبع انرژی به دو دسته سنجنده های فعال (Active) و سنجنده های غير فعال(Passive) تقسيم می گردند. سنجنده های غير فعال از آن دسته سنجنده هايي هستند که به منبع نور خورشيد و ساير پارامترهای مرتبط با آن وابستگی شدت دارند. در مقابل سنجنده های فعال قرار داشته که از لحاظ تامين انرژی الکترومغناطيس و ساير عوامل جوی و اتمسفری کاملا مستقل عمل می نمايند. بعنوان مثال سنجنده های راداری از اين نوع می باشند. چند طیفی بودن تصاویر: غالباً سنجنده های ماهواره ها دارای باندهای طیفی گوناگون حتی تا 13 باندی می باشند که در یک لحظه از یک منطقه در طول موجهای مختلف تصویر برداری می کنند که با توجه به خصوصیت طیفی پدیده ها امکانات زیادی را جهت تفکیک و شناخت بهتر دیده ها به مفسر می دهد.در واقع چند طیفی بودن که همانا تهیه همزمان تصاویر در طول موجهای مختلف است ، مزایای زیادی را به همراه دارد:

- امکان تفکیک بهتر پدیده ها از طریق خصوصیت طیفی (واکنش طیفی آنها).

- امکان تهیه تصاویر رنگی و در رنگهای مختلف در راستای هدف(قابلیت آشکار سازی).

- امکان بررسی و شناخت بهتر پدیده ها در فضای N بعدی بوسیله رایانه(N معادل تعداد باندهای سنجنده). پوشش تکراری و به روز بودن: شاید بتوان ویژگی تکراری بودن تصاویر ماهواره ای را مهمترین خصوصیات این تصاویر دانست ، با توجه به اینکه در لندستهای نسل 1 هر 18 روز تصاویر مناطق مختلف تکرار و در نسل 2 لندست هر 16 روز ، در واقع همواره تصاویر بهنگام از مناطق خواهیم داشت که به این طریق پدیده های دینامیک ( پویا و متغیر ) را به خوبی زیر نظر داشته و کم و کیف آنها را بررسی نمود .در لندست نسل دوم 4و5 با تلفیق این دو ماهواره هر 8 روز می توان اطلاعات تهیه کرد. از این ویژگی تصاویر ماهواره ای در امور زیر می توان استفاده کرد :

- بررسی تغییرات میزان آب دریاچه های فصلی

- بررسی تغییرات میزان پوشش برف در کوهستانها

- بررسی تغییرات مناطق تحت پوشش سیل

- بررسی تغییرات آلودگی و میزان نشت نفت در حوزه های نفتخیز

- بررسی تغییرات سلامتی گیاهان در اثر آفت زدگی و کنترل و حدود توسعه آن

- بررسی جهت و نحوه گسترش آلودگی نفت و آبهای گل آلود دریاها

- بررسی گسترش شهرها و تغییرات نواحی مسکونی

- بررسی مناطق جنگلی و آتش سوزی در جنکلها

- شناخت و کنترل مراحل رشد گیاهان تنوع اشکال و فرمهای اطلاعات : داده ها و اطلاعات حاصله از سنجنده های ماهواره ها به دو صورت می باشند، دیجیتالی یا رقومی و دیگری عکسی يا تصویری.لذا اولاً بطور مستقیم امکان ورود داده ها به رایانه وجود دارد که باعث سرعت و سهولت در بررسی پدیده های دینامیک و فوری می گردد(حرکت یخچالها) ، ثانیاً تعبیر و تفسیر چشمی از طریق داده های تصویری میسر می باشد. افزایش روز افزون توان تفکیک طیفی ، زمینی و رادیومتری زمان و هزینه صرفه جویی در هزینه و زمان ، انجام مطالعات و کمک به توسعه منابع پایدار زمینی :

6- توان تفکیک طیفی ، زمینی ،زمانی و رادیومتری براي تصاوير ماهواره اي در ابتدای کسب اطلاعات از طریق تصاویر ماهواره ای ، عکسهای هوایی از جهت قدرت تفکیک زمینی نسبت به تصاویر ماهواره ای برتری داشتند (با توجه به ارتفاع پایین تهیه عکس توسط هواپیما) اما با پیشرفت روز افزون قابلیتهای تصاویر ماهواره ای این تصاویر قابلیت رقابت با عکسهای هوایی را پیدا کرده اند بطوریکه از نظر قدرت تفکیک زمینی نسبت به ابتدا صد برابر از نظر حداقل مساحت قابل تشخیص حدود صد هزار برابر شده اند. به عنوان مثال قدرت تفکیک زمینی ماهواره شماره یک لندست 80×80 متر و قدرت تفکیک طیفی ماهواره شماره هفت لندست 15×15متر می باشد.این قدرت برای ماهواره آیکنوس برای تصاویر رنگی سیاه و سفید 4×4 و 1×1 متر می باشد. برای تصاویر ماهواره ای چهار نوع قدرت تفکیک وجود دارد:

1- قدرت تفکیک زمینی RESOLUTION SPATIAL حداقل مساحتی از زمین که یک سنجنده قابلیت شناسایی آن را دارد.

2- قدرت تفکیک طیفی SPECTRAL RESOLUTION تعداد باندها و یا محدوده های طیفی که یک سنجنده می تواند در یک زمان تصویر تهیه نماید.

- قدرت تفکیک زمانی TEMPORAL RESOLUTION حداقل زمانی را که یک سنجنده می تواند یک پوشش کامل تصویری از زمین تهیه نماید .

4- قدرت تفکیک رادیومتری RADIOMETRIC RESOLUTION به تعداد تقسیمات میان انعکاس صفر (رنگ سیاه )و انعکاس حداکثر( رنگ سفید)در سنجنده های مختلف که بر مبنای عدد دو می باشد گفته می شود. نور و طيف الكترومغناطيسي: تعريف امواج الكترومغناطيس: انرژیي تابشي خورشيد كه به صورت موج و با سرعت ثابت km/s300000 در يك مسير مستقيم انتشار مي يابد تشعشعات الكترو مغناطيس گويند. دسته اي از اين امواج كه قابل رويت توسط چشم اجسام هستند نور گويند اين امواج طول موجهايي از 3% انگستروم تا چندصدمتر دارند و بصورت پيوسته مي باشد. مهمترين امواج شناخته شده به ترتيب افزايش طول موج: اشعه گاما Gamma ray اشعه ايكس x ray اشعه ماوراي بنفش ultra vied اشعه مري visible اشعه مادون قرمزinfer a ray اشعه مايكرويو ray microwave اشعه راديويي radio ray فيزيك امواج: فاصله بين دو بر آمدگي را طول موج گويند. فركانس: عبارتست از تعداد نوسانها در واحد زمان و يا تعداد طول موجهايي كه در واحد زمان از يك نقطه مي گذرند. رابطه پلانك : ).H λ E=F.H=(C/ ) 10 × H=(6.626 با توجه به رابطه پلانك ، طول يك موج بلند باشد ، انرژي توليدي كمتر است بنابراين امواج بلند مانند راديويي و مايكوويو انرژي كمتري دارند. واحدهاي اندازه گيري طول موج: M, cm=m10-² 10-³=mm μm10m=10-³mmميكرون نانومتر10-³μ=nm=10m=10mm آنگستروم: A=10m=10mm=10μ از ميان مهمترين امواج شناخته شده امواج گاما و ايكس طول موجهاي بسيار كوتاهي دارند و بوسيله لايه اي از يونسفر جذب شده و به زمين نمي رسند و در كارهاي سنجش از دور كاربرد ندارند. مهمترين امواج مورد استفاده در سنجش از دور : ماوراي بنفش: اين امواج بر حسب نزديكي و دوري به امواج مرئي به سه دسته تقسيم مي شوند: ماوراي بنفش نزديك 0.3-0.4 ميكرون ماوراي بنفش مياني 0.2-0.3 ميكرون ماوراي بنفش دور 0.2-0.003 ميكرون منبع اصلي اين اشعه خورشيد بوده و 10 درصد امواجي كه از خورشيد به زمين مي رسند را تشكيل مي دهند،محدوده ماوراي بنفش نزديك كاربرد در سنجش از دور دارد. طيف مرئي: ناحيه طيف مرئي بخشي از طيف است كه چشم انسان قادر به رويت آن مي باشد و حدود آن 0.4 تا 0.7 ميكرون است .اگر چه طيف مرئي ناحيه بسيار كوچكي را در بر مي گيرد ولي بيش از 50 درصد انرژي خورشيدي ارسال شده به زمين را شامل مي شود.طيف مرئي در اثر تجزيه به طيفهاي قرمز ،نارنجي،سبز،زرد،آبي ، نيلي، بنفش تقسيم مي شود ولي در سنجش از دور فقط سه طيف آبي و سبز و قرمز مورد استفاده قرار مي گيرد : مادون قرمز: محدوده اين طيف از 0.7 ميكرون تا 1 ميلي متر است كه بسته به دوري و نزديكي به طيف مرئي به سه دسته تقسيم مي شود: مادون قرمز نزديك 0.7-1.3 ميكرون مادون قرمز مياني 3-1.3 ميكرون مادون قرمز دور 3-1 ميكرون تقسيم بندي ديگري براي امواج مادون قرمز ديگري مي باشد كه بسته به ماهيت امواج مادون قرمز به دو گروه: مادون قرمز انعكاسي Reflective inferred 3- 0.7ميكرون مادون قرمز حرارتي termo 1000-3 ميكرون منبع اصلي توليد انرژي مادون قرمز انعكاسي خورشيد است و40 درصد انرژي خورشيدي كه به زمين مي رسد را شامل مي شود و منبع اصلي توليد انرژي مادون قرمز حرارتي گرماي ناشي از تابش خورشيد و يا انرژي زمين گرمايي است.اكثر سنجده ها قابليت كار در اين محدوده ها را دارا مي باشند. سنجده هاي حرارتي فقط در محدوده حرارتي كار مي كنند،كاربرد اين امواج در كارهاي زمين گرمايي يا(ژئوترمال) ،آب گرمايي(هيدروترمال) و فعاليت آتشفشانهاست. - امواج مايكروويو: اين سنجش از طيف بين امواج مادون قرمز و امواج راديويي هستند و طول موج آنها از يك ميليمتر تا يك متر متغير هستند(1000 تا1000000ميكرون)اين امواج در شرايط به آب و هوايي نيز قادر به عبور از جو هستند و چنداني تحت تاثير اتمسفر قرار نمي گيرد.ميزان اين امواج در طيف خورشيدي بسيار كم است.ولي با توجه به اهميت زياد آنها در سنجش از دور كه از قابليت نفوذ بسيار خوبي برخوردارند، مي توان به كمك مولدهايي در سكوها ، ماهواره ها اين امواج را توليد كرده و به زمين فرستاده و بازتابش آنها را ثبت كرد. امواج راديوي يا راداريRadio Detection & Ranging تشخيص و مسافت يابي راديويي: طول موجهاي بلند مايكرو ويو كوتاه راديويي تشكيل رادارا مي دهند، اين امواج غالباً به طور مصنوعي توليد مي شوند و از دورسنجي مورد استفاده قرار مي گيرند. طول موج آنها بين 1تا3 متر متغير است ، اين امواج از گذشته تا كنون در كارهاي نظامي مورد توجه بوده اند و به وسيله يك فرستنده امواج قوي در خواص زماني كوتاه به صورت ضرباني و در جهت معيني ارسال و سپس بازتابش آنها ثبت مي شود، و چون بسيار قوي هستند تصاوير حاصله قدرت تفكيك بيشتري را نسبت به امواج مايكروويو دارا مي باشند ، اين امواج قدرت نفوذپذيري زيادي در ابر و باران ، مه و برگ درختان و پوشش گياهي را دارا هستند.از اين امواج در بررسي زمين زير پوشش گياهي استفاده مي كنند و حتي در زمين قابليت نفوذ دارند .بنابراين در زمين شناسي داراي كاربرد فراوان هستند. امواج راداري براي اولين بار در سال 1930، جهت بررسي و تحقيق بر روي يونسفر بكار برده شده است . مثال: فركانس يك طول موج 3 سانتيمتر را محاسبه كنيد؟F=c/λ=300000km

مراحل رشد تاريخی سنجش از دور

1-    در سال 1859 اولین عكس هوایی توسط گاسپارد فلیكس از یك بالون هوایی تهیه شد.

2- در سال 1903 از كبوترهای جاسوس در ماموریت های نظامی استفاده شد.

3- در سال 1908 ویلبررایت اولین هواپیمای عكاس را رهبری نمود و بونویلان عكسهای هوایی را تهیه كرد.

4- در سالهای آخر جنگ جهانی اول عكسهای هوایی به سرعت برای اهداف شناسایی بكار گرفته شدند. اما جنگ جهانی دوم دوره جدیدی برای عكسبرداری های هوایی به همراه داشت.پیشرفتهای مهمی در صنعت عكسبرداری حاصل شد.استفاده از فیلمهای حساس مادون قرمز رایج گردید.

5- در دهه 1960 آمریكا از طریق ماهواره های جاسوسی خود شروع به جمع آوری اطلاعات بر علیه كوبا و شوروی سابق نمود. در سال 1972 ناسا اولین ماهواره ارزیابی منابع زمینی بنام ERTS-1 را به فضا پرتاب كرد كه بعدها تحت نام لندست شناخته شد.

6- در سال 1972 اولین سری ماهواره های لندست با دوربین و سنجنده های RBV (Return Beam Vidicon)، MSS (Multi spectral sensor) و TM(Thematic Mapper) در چهار و هفت باند توسط ایالات متحده آمریکا در مدار زمین قرار گرفته، از این مرحله که تصویربرداری از حالت آنالوگ خارج و بصورت رقومی درآمد، دریچه ای جدید برای پردازش تصاویر و نهایتا" تعبیر و تفسیر آنها به روی بشر گشوده شد.

 7- فرانسه در سال 1986 اولین سری ماهواره های SPOT خود را با قدرت تفکیک 10 و 20 متر (درسه باند) در مدار کره زمين قرار داد.

 8- هندوستان سری ماهواره های IRS (Indian Remote Sensing) را در سال 1988 تکميل نمود.

9- در اين ميان کشور ژاپن و آژانس فضایی اروپا در سال 1991 به ترتيب اقدام به ساخت سری ماهواره های ERS(European RS Satellites), MOS (Marine Observation Satellites) نموده ماهواره های خود را در مدار کره زمين قرار دادند.

 10- در سال 1991، کشور کانادا سری ماهواره های Radar-sat (Radio Detection & Ranging Satellite) را تکيمل و به فضا پرتاب نمود.

11- در سال 1995، با مشارکت کشورهای برزیل و چین، ماهواره CBERS(China-Brazil Earth Resource Satellite) به فضا پرتاب شد.

 12- با پرتاب ماهواره هایIKONOS (قدرت تفکیک 8/. متر و 2/3 متر) در سال 1999و Quick-Bird (قدرت تفکیک ./6 متر و 44/2 متر) درسال 2001، قدم بزرگی در جهت توليد و بکارگيری تصاوير ماهواره ای با قدرت تفکيک بالا برداشته شد.

 13- در سال 2003 با ساخت و پرتاب ماهواره پيشرفته Orbview (قدرت تفکیک 1 متر و 4 متر) قدم جديدی در عرصه تصوير برداری ماهواره ای برداشته شد.

 14- سازمان تحقیقات فضایی هند (ISRO)، در حال تحقیق درباره پروژه ماهواره هایی است که دارای قابلیت ارسال به فضا و بازگشت مجدد به زمین هستند. این پروژه در حال سپری کردن سیر تکاملی خود در ISRO است و انتظار می رود در سال 2005 بهره برداری شود.

 15- در سال 2008 ماهواره Geo-eye (قدرت تفکيک 4/0 متر و 6/1 متر) در مدار زمين قرار گرفت. تاکنون اين ماهواره جزو مدرنترين ماهواره های با قدرت تفکيک بالا محسوب می گردد که کاربردهای فراوانی در سنجش از دور دارد.

تاريخچه سنجش از دور سازمان فضايي ايران

به دنبال پرتاب اولین ماهواره مطالعه منابع زمینی آمریکا که بعدها به سری لندست تغییر نام داد، دفتر جمع آوری اطلاعات ماهواره ای در سازمان برنامه و بودجه وقت در سال 1353 تاسیس گردید. پس از مطالعات اولیه و کسب نتایج مطلوب از تصاویر ماهواره ای و بمنظور دسترسی مستقیم به تصاویر ماهواره ای، دفتر مذکور به مرکز سنجش از دور تغییر نام داد.

در سال 1355 در قالب "طرح استفاده از ماهواره" با هدف دريافت مستقيم اطلاعات ماهواره ای، پردازش، تکثير و توزيع اقدام به خرید و نصب یک ایستگاه گیرنده تصاویر ماهواره ای در ماهدشت کرج گردید. در ايستگاه مذکور سیستمهای زير پيش بينی گرديد:

1-    سيستم رديابی و دريافت اطلاعات

2- سيستم فرايند و تصحيح اطلاعات

3- سيستم تفسير اطلاعات

4- سيستم مديريت اطلاعات

5- سيستم تکثير و چاپ اطلاعات در سال 1371 طبق ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی، مرکز سنجش از دور ایران در قالب یک شرکت دولتی به وزارت پست و تلگراف و تلفن سابق واگذار شد. متعاقبا" در تاريخ 19/9/1382 به منظور انجام مصوبات شورای عالی فضایی کشور، تمامی فعالیتهای حاکمیتی مرکز سنجش از دور ایران به سازمان فضایی ایران محول گردید.

بازگشت به صفحه اصلی

 

عبارت:  جستجو

  کاربران برخط
كاربران فعال بازديد كنندگان فعال :
Visitors بازديد ها: 36
Members اعضاء: 0
مجموع كاربران مجموع: 36

بازديد ها بازديد ها :  
Visitors بازديد هاي كل: 566464
Visitors بازديد هاي امروز: 262
Visitors بازديد هاي ديروز: 324

فعال در اين زمان كاربران فعال:
Copyright (c) 1403/04/25 طرح ملی الگوی کشت استان اصفهان
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا